Fiskereglering

Det finns flera fiskebestämmelser som är i kraft inom fiskeriområdet, utöver ägarnas bestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av fisketillstånden. Om tillståndsbestämmelserna är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser.

Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du information om vilka områden som inte omfattas av de allmänna fiskerättigheterna. Fiskerimyndigheterna har i Kalastusrajoitus.fi fört in de vattenområden där mete, pilkfiske och spöfiske har begränsats. I tjänsten finns också information om naturskyddsområden där vistelse eller fiske är förbjudet. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta.

Fiskeriområdet har hösten 2022 lämnat in en ansökning till NTM-centralen, där man bett fiskerimyndigheten godkänna den fiskereglering som finns inskriven i den redan godkända nyttjande- och vårdplanen. Mer om dessa på denna hemsida då besluten vunnit laga kraft.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske.

Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Helsingfors-Esbo fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskrihushålnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Bestämmelser om nätfiske

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Läs mer här.