Fiske

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 65 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften.

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Lokala fisketillstånd

Fisketillstånd inom fiskeriområdet finns lätt till hands. Åtminstone Helsingfors och Esbo städer samt Forststyrelsen säljer tillstånd. Information om Helsingfors och Esbos fisketillstånd finns på respektive stads hemsidor; www.hel.fi och www.espoo.fi. Information om Forststyrelsens fisketillstånd finns på nätsidan www.eraluvat.fi.

Kommersiellt fiske

Kommersiellt fiske är verksamhet där det fiskas i kommersiellt syfte. Hela eller en del av fångsten säljs. Efterfrågan på fisk är för närvarande stor i Finland, men under de senaste åren har antalet fiskare minskat bland annat på grund av stigande ålder, så här är också fallet inom Helsingfors-Esbo fiskeriområde.

Det kommersiella fisket på Helsingfors-Esbo havsområde utreds årligen med hjälp av fiskerienkäter som en del av den ålagda övervakningen av fisket. Området som berörs av enkäten täcker hela Helsingfors- Esbo fiskeriområde samt mindre delar av de angränsande fiskeriområdena. Av de som besvarat enkäten har endast 4–6 personer årligen anmält att de idkat kommersiellt fiske mellan 2021 och 2019.

Om man vill börja idka kommersiellt fiske kan man läsa mer om ämnet på bland annat NTM-centralens hemsida.

Fiskebegränsningar

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets kartsida.

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens och övriga lokala fisketillstånd an efter att de kommer fiskeriområdet till kännedom.