Stämmor

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april.

På den här sidan finns alla stämmodokument samlade.

Stämma 24.4.2024


Stämma 25.4.2023


Stämma 11.4.2022

Regleringsåtgärderna presenteras på svenska i nyttjande- och vårdplanen


Extra stämma 28.9.2021


Stämman 19.4.2021


Stämman 10.9.2020

Vem har rösträtt på stämman?

Medlemmarna i fiskeriområdet har rätt till en (1) företrädare vid stämman enligt följande:
1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,
2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,
3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,
4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen om fiske 23 § 2 mom., med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.

Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.

Registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeriområdet eller en del av det finns, har rätt till en (1) företrädare som har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Antalet röster

Varje företrädare som representerar ett vattenområde på
minst 1 000 hektar har 3 röster
Varje företrädare som representerar ett vattenområde på
minst 500 men under 1 000 hektar har 2 röster
Övriga medlemsföreträdare har 1 röst var

Ombud och fullmakter

En företrädare kan på stämma verka som befullmäktigat ombud for högst tre (3) medlemmar och använda deras röster. En sammanslutning av små vattenområden betraktas i det här sammanhanget som en röstberättigad medlem.

Ombudet ska påvisa sin rösträtt med hjälp av fullmakt, protokollsutdrag eller motsvarande samt behövliga dokument för utredande av fastighetsägo.