Fiskebestämmelser

Det finns flera fiskebestämmelser som är i kraft inom fiskeriområdet, utöver ägarnas bestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av fisketillstånden. Om tillståndsbestämmelserna är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser.

Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du information om vilka områden som inte omfattas av de allmänna fiskerättigheterna. Fiskerimyndigheterna har i Kalastusrajoitus.fi fört in de vattenområden där mete, pilkfiske och spöfiske (handredskapsfiske) har begränsats. I tjänsten finns också information om naturskyddsområden där vistelse eller fiske är förbjudet. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta.

Fiskebestämmelser för tiden 1.1.2024-31.12.2030

Fiskeriområdet lämnade hösten 2022 in en ansökning till NTM-centralen, där man bad fiskerimyndigheten godkänna de fiskebestämmelser som finns inskrivna i nyttjande- och vårdplanen. NTM-centralen beslöt 7.7.2023 VARELY/8991/2022 om bestämmelser angående fisket för tiden 1.1.2024-31.12.2030. 
Beslutet på finska.

Allt fiske förbjudet, undantaget mete från strand
På Bredviken, Gammelstadsviken och Botbyviken är allt fiske förbjudet under tiden 15.5.-15.6, åren 2024-2030. Dock är mete enligt lag om fiske 4 § tillåtet från stranden. Karta
Motivering: Skydd av gösens lek.

Förbud att fiska med nät och ryssja
På området mellan Västerledens bro (Stensviken) och ut till linjen Klobben-Småholmarna-Talludden samt i sunden som leder till vikområden och Strömsviken är fiske med nät och ryssja förbjudet under tiden 1.4–31.12, åren 2024-2030.  Karta
På Esboviken, från Västerleden norrut samt åmynningsområdena utanför Finnå å, Gräsa å och Krapuoja är fiske med nät och ryssja förbjudet under tiden 15.8.-31.12, åren 2024-2030.  Karta
Motivering: Trygga fiskens gång till och från lekplatser.

Nätens knutavstånd
Gäller hela fiskeriområdet. Det minsta tillåtna knutavståndet i nät är 50 mm fram till och med 31.3.2026. Undantagna är nät för fångst av strömming, vassbuk, nors och betesfisk.
Med början 1.4.2026 är det minsta tillåtna knutavståndet 55 mm. Undantagna är nät för fångst av strömming, vassbuk, nors och betesfisk.
Motivering: Trygga speciellt att gösen och vandringssiken når könsmognad samt ett större fångstuttag.

Nätgarnets beskaffenhet
Det är förbjudet att använda nät tillverkade av över 0,20 mm tjockt garn (monofilament) samt nät av tvinnad tråd eller av starkt fibermaterial närmare än 50 m från stranden under tiden 1.4.–15.5. och 1.10. –31.12 åren 2024-2030.
Motivering: Minska nätfiske riktat mot havsöring, då den vistas i närheten av stränder under vår och höst.

Antalet nät
Havsområdet: Fritidsfiskare får fiska med högst 120 meter nät (4* 30 m) med början från 1.1.2024.
Insjöområdet: Vid nätfiske får användas högst 90 meter nät (3 * 30 m) per fiskare med början från 1.1.2024.
Motivering: En lägre fångstansträngning av fritidsfiske på huvudstadsregionens vattenområden som har ett stort fisketryck.

Handredskapsfiske efter öring på havsområdet
Handredskapsfiske efter öring på havsområdet är tillåtet enbart med drag som har högst en trekrok utan hullingar eller två enkrokar utan hullingar med början från 1.1.2024.
Motivering: Vid spöfiske efter havsöring kan fredad vild öring erhållas som bifångst, för att underlätta återutsättning har det fastställts begränsningar angående krokarna på dragen.

Gösens fångstmått
Gäller hela fiskeriområdet. Med början från 1.4.2026 är gösens lägsta tillåtna fångstmått 45 cm. Fram till dess gäller fångstmåttet i förordningen om fiske, 42 cm.
Motivering: Trygga att gösen når könsmognad samt ett större fångstuttag.

Kvoterad gösfångst
Gäller hela fiskeriområdet. Med början från 1.1.2024 är fångstkvoten för gös 3 stycken per dygn.
Kvoten gäller inte vid nätfiske eller kommersiella fiskare.
Motivering: En lägre fångstansträngning av fritidsfiske på huvudstadsregionens vattenområden som har ett stort fisketryck.

Fiske med allmänna fiskerättigheter förbjudet på lugnvatten
Med undantag för Vanda å samt huvudfåran i Esbo å och Mankån gäller för fiskeriområdets åvattendrag att det är förbjudet att fiska med de allmänna fiskerättigheter i lugnvattnen i Gumböleå, Finnå å,  Gräsa å, Monikkobäcken, Rutiå, Hagabäcken, Viksbäcken, Svartbäcken, Mellungsbybäcken och Krapuoja.
Förbudet är i kraft året om från och med 1.1.2024.
Observera att enligt lag om fiske 7 § gäller förbudet också fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.
Motivering: Skydd av vandringsfisk på lek- och yngelområden.

Förbud att meta, pilka och idka handredskapsfiske
Mete, pilkfiske och handredskapsfiske är förbjudet året runt i Monikkobäcken, med början från 1.1.2024.
Motivering: Skydd av vandringsfisk på lek- och yngelområden.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske.

Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Helsingfors-Esbo fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskrihushålnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Utmärkning av fångstredskap

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Läs mer här.