Området

Helsingfors-Esbo fiskeriområde är en offentligrättslig förening som omfattar Helsingfors och Esbo skärgård samt Mankån och Esbo å. Fiskeriområdet har som uppgift att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. Fiskeriområdet omfattar cirka 28 220 hektar.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Medlemskapet är avgiftsfritt.

I fiskeriområdet finns cirka 620 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas som en ägarenhet. Av dessa äger 22 stycken 50 hektar eller mer.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.

Fiskeriområdets verksamhet år 2023

Fiskeriområdets viktigaste uppgift år 2023 är att informera om nyttjande- och vårdplanen. Övriga viktiga uppgifter är att utveckla fiskeövervakningen, fiskevård, uppföljning av fiskbestånden, intressebevakning och fördelningen av ägarersättningar. Det är också viktigt att delta i fortbildning och Egentliga Finlands NTM-centrals olika samarbetsgruppsmöten.


Delägarlag inom Helsingfors-Esbo fiskeriområde

Om ni vill ha information om era delägarlag på fiskeriområdets hemsidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm.