Fiskevård

För fiskevård har det i budgeten för 2023 reserverats 37 000 euro.

Utplanteringar

Enligt nyttjande- och vårdplanen kan man i havsutsättningar och sjöutsättningar i Helsingfors-Esbo fiskeriområde använda följande fiskarter och -stammar presenterade i tabellen utan särskilt tillstånd av NTM-centralen.Tilläggsuppgifter om havs- och sjöutplanteringar i nyttjande- och vårdplanens kapitel 2.4.3 och 4.4.3. I strömvatten görs utplanteringar endast av motiverade skäl, mer om detta i nyttjande- och vårdplanens kapitel 4.4.3.

År 2023 planterar fiskeriområdet ut 2-åriga havsöringar för 19 000 euro, 1-somriga vadringssikar för 5 000 euro och på önskemål av Helsingfors stad, regnbåge i fångststorlek till Kaitalampi för 4 500 euro och karp för 2 000 euro till Halkolampi beläget i Vanda ås fiskeriområde. Havsöringarna är år 2023 av Storåstammen, för det finns en begränsad mängd öring av Ingarskila å -stammen i odling. Vandringssiken är av Kymmene älvs stam. Fiskeriområdet följer upp vilka åläggandeutsättningar som görs inom området och ger vid behov utlåtande till egentliga Finlands NTM-central om utsättningsarter och -platser.

Alla egna samt de övriga utsättningar som görs inom fiskeriområdet presenteras i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning

År 2023 märks 1 000 öringar med T-ankarmärken för cirka 4 000 euro. Fiskeriområdet deltar i finansieringen av uppföljningen av Helsingfors och Esbo havsöring- och vandringssikstammar som utförs av Silvesters Oy i samarbete med Naturresursinstitutet.

Fiskeriområdet har från Egentliga Finlands NTM-central ansökt om 5 000 euro främjandemedel för att märka och följa upp havsöring- och vandringssikbestånden. Öringarna märks av Savon Taimen. Avsikten är att fortsätta uppföljningen under kommande år.

Restaureringar

År 2023 börjar fiskeriområdet planera för livsmiljörestaureringar för öringen. Under år 2023 utses objekten, den egentliga planeringen fortsätter 2024, varefter det är dags för genomförandet.

Fiskeriområdet kan delta i Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations gäddfabrik -projekt, som har som avsikt att öka gäddans fortplantningsområden, genom att utreda vem som är ägare till lämpliga områden och delta i förhandlingarna.

Fiskeregleringar

Stämman 2022 fattade beslut om att lämna in ansökan om fastställande av de fiskeregleringsförslag som finns i nyttjande- och vårdplanen till Egentliga Finlands NTM-central. NTM-centralens beslut är att vänta våren 2023. Fiskeriområdet har i sin ansökan bett att bestämmelserna skulle träda i kraft från och med den 1.1.2024.