Vattenägande

Vattenägande och delägarlag

Det finns litet fler än 600 vattenägare eller delägarlag inom Helsingfors-Esbo fiskeriområde. De äger cirka 730 skiftade vattenområden och 170 samfällda vattenområden. Samfällda vattenområden förvaltas av delägarlag. Storleken på vattenområdesenheterna varierar kraftigt, och de fem största ägarna äger mer än 80 procent av alla vattenområden inom fiskeriområdet.

Ett delägarlag kan vara konstituerat, det vill säga det har stadgar och håller stadgeenliga möten, eller så fungerar delägarlaget som okonstituerat och håller endast stämma vid behov och som sammankallat av någon av delägarna.

Konstituering av delägarlag

Delägarlagen blir konstituerade då de sammankallat till stämma, antagit stadgar och Regionförvaltningsverket godkänd stadgarna. Ett konstituerat delägarlag har bättre möjligheter att aktivt jobba för fiskevattnen och sköta sin penningtrafik. Om delägarlaget inte vill konstituera sig är det ändå skäl att sammankalla till stämma och befullmäktiga en delägare eller annan person att fungera som delägarlagets kontaktperson. Läs mer om hur man konstituerar delägarlag och om godkännandet av stadgar på Regionförvaltningens sidor. På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns modellstadgar och annat material gällande delägarlag.

Sammanslagning av delägarlag

Stora delägarag har bättre möjligheter än små delägarlag att vårda sina vatten och ordna fisket. Samtidigt minskar förvaltningskostnaderna och det är lättare att hitta personer till styrelsen.

Bra tips för sammansagning av delägarlag hittas exempelvis i  Vesialueiden yhdistäminen -infopaketet (på finska). Det bygger på de erfarenheter från Södra Savolax. Även Centralförbundet för Fiskerihushållning och Lantmäteriverket har material om sammanslagning av delägarlag på sina hemsidor.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Anmäla kontaktuppgifter

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet för utbetalning av ägarersättningar.

Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.

Delägarlag inom Helsingfors-Esbo fiskeriområde

Om ni vill ha uppgifter om ert delägarlag på fiskeriområdets sidor, kontakta verksamhetsledare Gabi Lindholm.